ലെൻ ദേoഗൽ കേരളാ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ 

മികച്ച ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കുള്ള സംസ്ഥാന അവാര്‍ഡുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു