മഹാ ‘ക്ഷേമ’ ദേവത

മലയാള കാർട്ടൂൺ നൂറ് വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ ആദ്യ മലയാള കാർട്ടൂണായ ‘ക്ഷാമദേവത’യ്ക്ക് ഒരു പുരാവിഷ്കാരം