അർബുദം നേരത്തെ കണ്ടെത്താം ഇലക്ട്രോണിക് പേനയിലൂടെ

ടെക്സാസ്: വൈദ്യ ശാസ്ത്രത്തിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് അർബുദം (cancer). ചികിത്സാരീതികൾ പലതും കണ്ടുപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം രോഗം മൂർച്ഛിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുള്ളത്. രോഗം…