മദ്യോപയോഗം: പ്രായപരിധി 23 ആക്കാൻ തീരുമാനം

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ മദ്യം (alcohol) ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായപരിധി (age limit) ഉയര്‍ത്താൻ തീരുമാനം. ഇപ്പോള്‍ 21 വയസ്സാണ് മദ്യം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രായപരിധി. ഇത്…