ശിക്ഷകരും രക്ഷകരുമായി മനുഷ്യർ; ഒടുവിൽ അത്യപൂർവ്വമായ കൊക്കിന് ആശ്വാസം

ചണ്ഡീഗഡ്: മനുഷ്യരാൽ വലഞ്ഞ അത്യപൂർവ്വ കൊക്കിന് ( stork ) ഒടുവിൽ മനുഷ്യർ തന്നെ രക്ഷകരായി. മനുഷ്യരുടെ ചെയ്തികൾ മൂലം ദുരിതമനുഭവിച്ച ഹരിയാനയിലെ അത്യപൂർവ്വമായ…