80 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിപണിയിലിതാ പുതിയൊരു ചോക്ലേറ്റ്

വായിൽ കപ്പലോടിക്കുവാനായി ചോക്ലേറ്റ് വിപണിയിലിതാ മധുരവും പുളിപ്പുമുള്ള റൂബി ചോക്ലേറ്റ് ( ruby chocolate ) രംഗപ്രേവേശം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 80 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്…