ഖേലോ ഇന്ത്യ: ബാസ്കറ്റ്ബോളിൽ മലയാളി പെൺകുട്ടികൾക്ക് കിരീടം

ന്യൂഡൽഹി: ഖേലോ ഇന്ത്യ ( Khelo India ) ദേശീയ സ്‌കൂൾ ഗെയിംസിൽ കേരളത്തിന് സുവർണ്ണനേട്ടം. ബാസ്കറ്റ്ബോൾ അണ്ടർ 17 വിഭാഗത്തിലാണ് മലയാളി പെൺകുട്ടികൾ…