ബാങ്കുകള്‍ പിഴയിനത്തിൽ ഈടാക്കിയത് 2320 കോടി രൂപ

ന്യൂഡൽഹി: ബാങ്കുകളുടെ തീവെട്ടിക്കൊള്ളയെ സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ പുറത്തു വന്നു. മിനിമം ബാലന്‍സ് ( minimum balance ) ഇല്ലാത്ത അക്കൗണ്ട് ഉടമകളില്‍ നിന്ന് ബാങ്കുകള്‍…