യു എസ് ടി ഗ്ലോബൽ തിരുവനന്തപുരം എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് കോളേജുമായി ധാരണയായി

തിരുവനന്തപുരം: യു എസ് ടി ഗ്ലോബൽ ( UST Global ) തിരുവനന്തപുരം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങുമായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പു വച്ചു. യു എസ്…