സ്ത്രീകളുടെ തലച്ചോറിനോട് കളിക്കല്ലേ

ആവർത്തനത്താൽ വിരസമായെന്നും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി സ്ത്രീ-പുരുഷ സമത്വം എന്ന ആശയത്തിന് നേരെ മുഖം തിരിക്കാൻ വരട്ടെ. എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്ത്രീകൾ പ്രാവീണ്യം…