മുതിർന്നവരെ ആകർഷിക്കുവാൻ ഡിസ്‌നി ലാൻഡിൽ ബിയർ പാർലറും!

കാലിഫോർണിയ: ഡിസ്നി ലാൻഡ് ( Disneyland ) എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞു മുഖങ്ങളിൽ വിരിയുന്ന സന്തോഷം ഒന്ന് വേറെ തന്നെ. മിക്കിയും കൂട്ടുകാരുമുള്ള ഡിസ്നി…