സ്വച്ഛ് ഭാരത് 

ബി ജെ പി കേരള ഘടകത്തിലെ അഴിമതി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് തലവേദനയാകുന്നു.