ചൊവ്വ ക്യൂരിയോസിറ്റിയോട് പറഞ്ഞത്

ചൊവ്വയിൽ ജീവന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടോ? അത് വാസയോഗ്യമായിരുന്നോ? ഭാവിയിൽ അവിടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ? ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് ശാസ്ത്ര ലോകം ഇന്ന്…