വരൂ, വ്യത്യസ്തമായ വൃക്ഷക്കൂടാരങ്ങളിൽ രാപ്പാർക്കാം

നഗരവത്കരിക്കപ്പെട്ട മടുപ്പൻ ജീവിത രീതികളിൽ നിന്ന് മാറി അല്ലലില്ലാതെ വൃക്ഷക്കൂടാരങ്ങളിൽ അഥവാ ഏറുമാടങ്ങളിൽ (treehouses) താമസിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മൽ പലർക്കുമുണ്ടാകും. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുവാൻ…