യുഎസ്ടി ഗ്ലോബൽ മൈ ഡോക്കിൽ നിക്ഷേപം നടത്തി

തിരുവനന്തപുരം: ഏഷ്യയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും വിപണികളെ ലക്ഷ്യമാക്കി ആരോഗ്യരംഗത്തെ സാങ്കേതിക സേവനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി യുഎസ്ടി ഗ്ലോബൽ (ust global) സിംഗപ്പൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ…