പരാജയപ്പെട്ട മകനും സമൂഹത്തിനും പുതു പ്രതീക്ഷ; മാതൃകയായി മധ്യപ്രദേശിലെ പിതാവ്

ഭോപ്പാൽ: മറ്റൊരു അധ്യയന വർഷം കൂടി ആരംഭിക്കാറായി. പരീക്ഷാ ഫലങ്ങൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഒരു പിതാവിന്റെ ( father ) മാതൃകാപരമായ…