പറക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴികൾ

പക്ഷിസങ്കേതം എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് ‘ഒരു പൂവിനെ നോക്കുക, ഒരു വാക്കും കൂടാതെ’ എന്ന ജിദ്ദു കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ വാക്കുകളാണ് ഇമ ബാബു സംവിധാനം ചെയ്ത…