അന്താരാഷ്ട്ര ജൈവ വൈവിധ്യ കോൺഗ്രസ് ഡെറാഡൂണിൽ നടക്കും

തിരുവനന്തപുരം: 2018 ഒക്ടോബർ 4 മുതൽ 6 വരെ ഡെറാഡൂണിലെ ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ജൈവ വൈവിധ്യ കോൺഗ്രസ്സ് ( International…