സിസ്സ പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷ സെമിനാർ തിങ്കളാഴ്ച; പ്ലാസ്റ്റിക്ക് നിർമാർജ്ജനം മുഖ്യ വിഷയം

തിരുവനന്തപുരം: ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷം 2018-ന്റെ ഭാഗമായി ) ‘പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം’ എന്ന മുഖ്യ വിഷയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സെന്റർ ഫോർ ഇന്നൊവേഷൻ ഇൻ…