ഫുള്‍ ടോക്ക് ടൈം ഓഫറുമായി വോഡഫോണ്‍ എം-പെസ

കൊച്ചി: കേരളത്തിലെ 75 ലക്ഷം എം-പെസ (m-pesa) പ്രീ-പെയ്ഡ് വരിക്കാര്‍ക്കായി വോഡഫോണ്‍ (vodafone) ‘എപ്പോഴും ഫുള്‍ ടോക്ക് ടൈം’ എന്ന ഒരു നൂതന…