കൊച്ചി മെട്രോയുടെ ഒരു മാസത്തെ വരുമാനം വെളിപ്പെടുത്തി

കൊച്ചി: കെഎംആർഎൽ ആദ്യ മാസത്തെ വരുമാന കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടു. കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് ( Kochi Metro ) ആദ്യ മാസം 4,62,27,594 രൂപ…