ഫോക്സ് വാഗണിന്റെ സാമ്പത്തിക വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവ്

ബെർലിൻ: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കാർ നിമ്മാതാക്കളിലൊന്നായ ഫോക്സ് വാഗണിന്റെ സാമ്പത്തിക വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവ്. ഫോക്സ് വാഗണിന്റെ മൊത്ത ലാഭം 44 ശതമാനം…