സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ പരിഹാരം

തിരുവനന്തപുരം: സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് സാങ്കേതികവിദ്യയിലുടെ പരിഹാരം കാണാന്‍ രൂപീകൃതമായ സിംഗുലാരിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ചേര്‍ന്ന് കേരള സ്റ്റാര്‍ട്ടപ് മിഷന്‍ ജൂലൈ രണ്ടു മുതല്‍ ഏഴുവരെ തിരുവനന്തപുരം ടെക്നോപാര്‍ക്കില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന…