വണ്ടർ വുമൺ സംവിധായികയുടെ വണ്ടർഫുൾ  മറുപടി 

സ്ത്രീകളെ ഒരടി പിറകിലേക്ക് നടത്തുന്നതാണ്  വണ്ടർ വുമൺ  എന്ന ടൈറ്റാനിക് സംവിധായകന്റെ വിമർശനത്തോട് പ്രതികരിച്ച് അതിന്റെ സംവിധായിക പാറ്റി ജെങ്കിങ്സ് [ Patty…