സമുദ്രം പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമാക്കുവാനായി ഡച്ച് സംഘടന

ആംസ്റ്റർഡാം: പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിനൊരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ്. ഭൂമിയെ ഇത്രയേറെ ക്രൂശിക്കുന്ന മറ്റൊരു വസ്തു ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. പരിസ്ഥിതിയ്ക്കും,…