രാജ്യത്തെ ആദ്യ വനിതാ ചലച്ചിത്ര സംഘടന കേരളത്തിൽ

കൊച്ചി: മലയാള സിനിമയിൽ സ്ത്രീകൾക്കായി പുതിയ സംഘടന രൂപം കൊള്ളുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ചലച്ചിത്രമേഖലയിൽ വനിതാ സംഘടന രൂപം കൊള്ളുന്നത്. മഞ്ജു വാര്യർ,…