ഭക്തിയും വിഭക്തിയും

കടകംപള്ളിയുടെ ഗുരുവായൂർ ദർശനവും വഴിപാടുകളും ബി ജെ പി വിവാദമാക്കി