പവിത്രമായ പിതൃ-പുത്രീ ബന്ധത്തിന് സാക്ഷിയായി ഇതാ ഒരു പാവ

കിടപ്പു മുറിയിയിലിരുന്ന് തന്റെ ക്രിമിനോളജി ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു ഇരുപതുകാരിയായ സാമന്ത ഹോംസ് ( Samantha Holmes ). അന്നേരമാണ് അവളുടെ അച്ഛൻ അവൾക്കരികിലേക്കു…