ഇലക്ട്രിക് ബൈസൈക്കിളുമായി ഷവമി; ഹിമോ അടുത്ത മാസം വിപണിയിൽ

ഷവമി എന്ന ചൈനീസ് കമ്പനിയുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏവരുടെയും മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് മിതമായ വിലയിൽ ആധുനിക സവിശേഷതകളോടു കൂടിയ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളാണ്….