ഫാഷനോട് കൂട്ടുകൂടിയ മികച്ച ചലച്ചിത്രങ്ങൾ

ദ്രുത ഗതിയിൽ വളർച്ച സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലുള്ളവയാണ് ഫാഷൻ സിനിമകൾ (Fashion films). ലോകമെമ്പാടും ഫാഷൻ ചലച്ചിത്ര മേളകൾ അരങ്ങേറുകയാണ് അക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും…