കാപ്പിയും പ്രമേഹവും തമ്മിലെന്ത്?

പതിവായി കാപ്പി (coffee) കുടിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ ഒരു നല്ല കാരണം. കാപ്പി കുടിക്കുന്നവരിൽ പ്രമേഹത്തിന്റെ (diabetic) സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്ന് പുതിയ പഠനം…