യുഎസ് ടി ഗ്ലോബലിന് സ്റ്റീവി ഗോള്‍ഡ്പുരസ്‌കാരം

തിരുവനന്തപുരം: ആഗോളതലത്തില്‍ പ്രമുഖ കമ്പനികള്‍ക്ക് ഡിജിറ്റല്‍ സാങ്കേതികസേവനങ്ങള്‍ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന യുഎസ് ടി ഗ്ലോബല്‍ (UST Global), സ്റ്റീവി ഗോള്‍ഡ് എംപ്ലോയര്‍ ഓഫ്…