കേരളത്തിൽ പഴക്കമേറിയ തീവണ്ടിപ്പാതകൾ

  കൊച്ചി: പഴക്കമേറിയ തീവണ്ടിപ്പാതകളാണ് തീവണ്ടി അപകടങ്ങള്‍ക്ക് മുഖ്യ കാരണമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പുതിയ പാതകൾ നിർമ്മിക്കാൻ അധികാരികൾ വിമുഖത കാട്ടുന്നതായി…