കേരളം സൗജന്യ ചികിത്സ പദ്ധതികള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: കാരുണ്യ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സൗജന്യ ചികിത്സ പദ്ധതികള്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ത്തലാക്കുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. നിർദ്ധനരായ രോഗികള്‍ക്ക് ഏറെ ആശ്രയമായിരുന്ന വിവിധ സൗജന്യ ധനസഹായ…