ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം: കേരളത്തിന് ദേശീയ പുരസ്കാരം

തിരുവനന്തപുരം: ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം ( responsible tourism ) രംഗത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവാർഡായ ഇന്ത്യൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അച്ചീവ്‌മെന്റ് അവാർഡ്…