സോളാർ റിപ്പോർട്ട്: മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

സോളാർ റിപ്പോർട്ട് :  മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി