മാലിന്യ പ്ലാന്‍റ് പാലോട് തന്നെ വേണമെന്നില്ല: ഐഎംഎ

തിരുവനന്തപുരം: മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്‍റ്  ( treatment plant ) പാലോട് ( Palode ) തന്നെ നിർമ്മിക്കണമെന്നില്ലെന്ന് ഐഎംഎ ( IMA )…