പ്രേംനസീർ ജന്മനാട്ടിൽ നിർമ്മിച്ച വായനാശാല സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചു

ചിറയിൻകീഴ്: അനശ്വര നടൻ പ്രേംനസീറിന്റെ ( Prem Nazir ) ജന്മനാട്ടിൽ കലാ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രേം നസീർ തന്നെ 1958-ൽ…