ഉറങ്ങാനും, ഉണർത്താനുമുള്ള തലയിണകൾ തയ്യാർ

വാഷിംഗ്‌ടൺ: ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുണർന്ന തലയിണകൾ വിപണിയിലെത്തി. അമേരിക്കൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയായ ‘മോഡ് മോഡേൺ’ എന്ന കമ്പനിയാണ് പുതിയ തരം തലയിണകൾ നിർമ്മിച്ച്…