ശരിയായ ജൈവ ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഇതാ ഒരു മാർഗ്ഗം

ന്യൂഡൽഹി: വിവിധ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായ പലതരം മായങ്ങൾ കലർത്തുന്നതായുള്ള വാർത്തകൾ നാം ദിനംപ്രതി അറിയാറുണ്ട്. അതിനാൽ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ…