ക്രിസ്തുമസിന് ഇത്തവണ സിനിമാഘോഷം

ചലച്ചിത്രങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കിയവരാണ് മലയാളികൾ. ഏതൊരാഘോഷവും അതിന്റെ പൂർണതയിലെത്തിക്കുവാൻ കുടുംബ സമേതം ഒരു ചിത്രം കാണുക എന്ന നമ്മുടെ ശീലത്തിന് ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ…