തലച്ചോറിനെ കൂടുതൽ സ്മാർട്ടാക്കാൻ ചില ഉപായങ്ങൾ

ഇന്ത്യയുടെ പൗരാണിക ആരോഗ്യപരിപാലന സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്‌ യോഗ (yoga). ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഉദാത്തമായൊരു അഭ്യാസമുറ. ശാരീരിക ക്ഷമത നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സിനെ…