അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ പൗരുഷത്തിന് പ്രതികൂലമെന്ന് പഠനം

വാഷിംഗ്‌ടൺ: പുരുഷ മേധാവിത്വത്തിന്റെ കാരണങ്ങളെ കുറിച്ച് പല പഠനങ്ങളും ലോകത്തുടനീളം കാലങ്ങളായി നടന്നു വരുന്നു. പുരുഷ മേധാവിത്വക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്തതും തിരസ്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത…