മോട്ടോറോളയുടെ മോട്ടോ ജി 6, മോട്ടോ ജി6 പ്ലേ എന്നീ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: അമേരിക്ക ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഹുരാഷ്ട്ര ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്പനി മോട്ടോറോള ( Motorola ) തങ്ങളുടെ പുതിയ രണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളായ മോട്ടോ…