സോളാർ കേസ്: പുതിയ വിവാദങ്ങൾ പുകയുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: സോളാർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് (Solar commission report) പുറത്തു വന്നതിനെ തുടർന്ന് കേരളം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വീണ്ടും പുതിയ വിവാദങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു. കമ്മീഷൻ…