ഒറ്റ ഇരട്ട ഗതാഗത പരിഷ്​കാരം​ ഡൽഹി സർക്കാർ മാറ്റി വച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തെ (Delhi pollution) തുടർന്ന് ആപ്പ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒറ്റ ഇരട്ട ഗതാഗത പരിഷ്കാരം (Odd-Even Plan)…