ഭൂമിയ്ക്ക് ശേഷം ഗുഡ് മഹാരാജയായി സഞ്ജയ് ദത്ത്

‘ഭൂമി’യുടെ ( bhumi ) ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായതിന് പുറകെ മറ്റൊരു സുപ്രധാന വേഷം അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് സഞ്ജയ് ദത്ത് ( sanjay dutt )….