ഓണം സൂപ്പറാക്കണ്ടേ? പോകാം തീയറ്ററുകളിലേയ്ക്ക് 

പ്രഥമനില്ലാത്ത സദ്യപോലെയാണ് മലയാളിക്ക് പുതു ചിത്രങ്ങളില്ലാത്ത ഓണം. വിവാദങ്ങളിൽ പെട്ട മോടി നഷ്‌ടമായ മലയാള ചലച്ചിത്രലോകം തങ്ങളുടെ പ്രതാപം തിരിച്ചു പിടിക്കാനായി കുറച്ചധികം…