ഗർഭധാരണം അതിവേഗം തിരിച്ചറിയാൻ മി.മം ആപ്ലിക്കേഷൻ

ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ അറിയുവാൻ ഇന്നത്തെ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നിരവധി മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. ഗർഭധാരണത്തെ പറ്റി അറിയുന്നതിന് വിവിധ…