ലോകത്തിലെ ആദ്യ സ്മോഗ് വാക്വം ക്ലീനർ പോളണ്ടിൽ

ജോർദാന: ചൈനയിലെ തങ്ങളുടെ പര്യടനത്തിന് ശേഷം റൂസെഗാർഡേ സ്റ്റുഡിയോ മൂടൽമഞ്ഞിൽ നിന്ന് വിമുക്തമായ പരിശുദ്ധ വായു നൽകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി പോളണ്ടിൽ കേന്ദ്രീകൃതമാക്കുന്നു. ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച്…